Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин Technoteka.bg за покупка на стоки. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! Technoteka.bg си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Technoteka.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.След кликане на бутона "Поръчай", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен договор.ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.


I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Технотека“ ООД - дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин Technoteka.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.


II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Технотека“ ООД.

2. Адрес: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, бл.418, вх.А, ет.3, ап.22

3. Данни за кореспонденция: Email: sales@technoteka.bg

4. ЕИК: BG205012987

5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: АЛД под номер 1440587 / 08.03.2018

6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

• Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

• тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

• Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

• Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

• Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

• тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

• гореща линия: 0700 111 22

• Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет Technoteka.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

• Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

• Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

• Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

• Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

• Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

• Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

• Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4.

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес Technoteka.bg. или друго средство за комуникация от разстояние.

2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

4. Доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

3. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „Технотека“ ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „Технотека“ ООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това, дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.

1. За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

3. С попълване на данните си, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. След полученото електронно писмо от Доставчика се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

7. „Технотека“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Чл. 8.

1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

2. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

3. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

4. Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

5. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

6. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9.

1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Договорът се сключва на български език.

3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни в сайта Technoteka.bg

4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката;


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11.

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12.

1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

o В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

o При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13.

1. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14.

1. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

o за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

o за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

o за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

o за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

o за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

3. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

4. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

5. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15.

1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

2. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

4. В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

5. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16.

1. Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

2. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 17.

1. Цената на всеки Артикул, предлаган от „Технотека“ ООД чрез Сайта, е посочена в български лева (BGN) и е крайна (не подлежи на допълнително облагане с данъци). Указаната цена за всеки Артикул е за един брой.

2. Плащането на избрания от Потребителя Артикул може да бъде извършено по един от следните начини, по избор на Потребителя:

o При доставка (наложен платеж): при получаване на Артикула, дължимата сума се заплаща на приносителя, който извършва доставката на Артикула;

o По банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от „Технотека“ ООД банкова сметка. В този случай, при получаване на Артикула не се дължи плащане на цената на Артикула на приносителя, който извършва доставката на Артикула.

Чл. 18.

1. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на зискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


VIII. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 19.

1. Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер.

2. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България

3. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката

4. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

o До 2-3 работни дни при поръчки за гр.София

o До 3-4 работни дни при поръчки за територията на България

o „Технотека“ ООД си запазва правото да удължи срока на доставка при изчерпано количество в складовата база на производителя, за което не е уведомена предварително.

5. При всички случаи „Технотека“ ООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни

6. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: o за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката o за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя

7. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на „Технотека“ ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

8. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на „Технотека“ ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, „Технотека“ ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.


IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20.

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или на e-mail адрес на друг контрагент, който е регистриран в АЗЛД, като администратор на лични данни и който ще вземе участие в процеса на доставка на стоката или услугата.

Чл. 21.

1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна чрез функционалността на сайта.


X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22.

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23.Доставчикът публикува тези общи условия в сайта на Technoteka.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.


XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24.

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.


XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26.За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27.Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 28.Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на Technoteka.bg


XII. ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които https://www.technoteka.bg събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. Ползвайки https://www.technoteka.bg, вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази страница, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Нашата Политика за поверителност е публикувана на началната ни страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

Чл. 29 Декларация за поверителност

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „лични данни“ се отнася за информация, като например вашите имена, дата на раждане, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането ви. По принцип ние като администратор на лични данни обработваме лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. Ние обаче си запазваме правото да извършваме допълнителна обработка, доколкото това е разрешено или се изисква от закона, или в помощ на правно или наказателно разследване. В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме лични данни от вас.

Чл. 30 Предназначение на личните данни

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите лични данни. Възможно е да събираме и използваме лични данни, за да ви информираме за кампании, игри и/или промоции, за които смятаме, че могат да представляват интерес за вас, или за да комуникираме с вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която ви информираме при събирането на лични данни от вас.

Чл. 31 Неразкриване на лични данни

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме личните ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват лични данни само за договорената цел и да не продават личната ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така събраните от вас лични данни да бъдат предадени на трето лице, в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, е предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност. Освен това, възможно е лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

Чл. 32 Право на достъп, коригиране и възражение

При всяко обработване на лични данни ние взимаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че личните ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще ви дадем възможност да възразите срещу обработването на личните ви данни. В случай на електронен директен маркетинг ще ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. По всяко време можете да изискате да коригираме или да изтрием вашите данни от базата данни, като направите това писмено на електронната ни поща: sales@technoteka.bg

Чл. 33 „Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, вашия доставчик на интернет услуги, операционната ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра ви. Бисквитките не увреждат компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера